Røyk, giftig gass og vann
De viktigste årsakene til ulykker og eiendomsskader i forbindelse med brann. Spredning av ild og røyk langs vanlige installasjoner for el, vann og ventilasjon forårsaker ofte fatale branner både innen offentlig, kommersielle og industrielle bygninger.For å begrense skadene og effektivt bekjempe brann, kreves det at bygninger deles inn i brannceller som konstruert for å motstå brann over en gitt tid. Hver gjennomføring i branncellebegrensninger for eksempel for kabler, rør eller ventilasjon, må tettes på riktig måte for å ikke bli et svakt punkt.Brannvesen må få tilstrekkelig tid til å sette inn sitt beredskap. Om tettingene i branncellen har beholdt sin brann, røyk og vanntetthetsegenskaper tross påkjenninger, bevegelser og endringer – da er mulighetene for å beskytte liv og eiendom store.
brannstopp
Vi er medlem av Brannstopp kjeden og utfører branntetting av gjennomføringer, brannmaling av stål, brannisolering av stål og generell brannbeskyttelse av ny og eksisterende bygningsmasse.
brannstopp_produkter Som medlem bruker vi alle produkter kjeden forhandler. Alle jobber blir utført forskriftsmessig og dokumentert. Kunden vil få en perm med fullstendig dokumentasjon som viser type tetting og hvordan den er utført. Den viser og hvor på arbeidstegningen den er, med nummerering, så ved kontroll finner man fort og enkelt ut hvor tettingen befinner seg på bygget. Hvis ønskelig kan man og få med en cd-rom med bilder av tettingene og dokumentasjon på Adobe PDF.
avløp_gipsvegg Dette er et avløpsrør som går gjennom en gipsvegg. Det bare slått hull i veggen for så og føre røret gjennom. Videre er det forsøkt å tette rundt på en enkel og billig måte. Det er ikke noe dokumentansjon på det, og ved en inspeksjon ville nok vedkommende lure på hva som var gjort her.
 avløp_hulldekke Her har vi enda et avløpsrør. Men denne gangen går det gjennom et hulldekke. Ved en eventuell brann, vil først røyken begynne og spre seg i dekket og kunne komme frem nesten hvor som helst i bygget. Deretter kommer flammene, og blir det varmt nok smelter røret og vi har et åpent hull..

NB! I tillegg til at det skal tettest rundt hullet skal og røret Brannisoleres. (Ikke alle dimensjoner)

  ventilasjonror_åpen  ventilasjonror_lukket Så ser vi et ventilasjon rør som går gjennom en vegg. Denne er tettet forsriftsmessig, samtidig som det ser fint ut. Det er ikke alltid at tettinger er skjult, og da er det greitt at det ser presentabelt ut.
tetting Her har vi enda et eksempel på en tetting som ikke er godkjent. Det er ikke gjort noe inne i gipsveggen, og det er bare påført fugemasse der det er lett og komme til.
 kabel_tetting Dette er en tetting under et gulv der det går mye kabler inn i et el. rom. Dette var et virvar av kabler samtidig som det utgjorde en stor fare ved en eventuell brann. Dette ble løst ved og tette veggen med en godkjent Universal plate som er lagd av mineralull, med svellende brannvernsfarge malt på utsiden. Platene er 6 cm tykke og må monteres dobbelt, da det må være brannmaling på begge sider. Så er det montert Knipere som kablene er ført igjennom. Dette er stålhylser med et tynt innvendig belegg som utvider seg ved oppheting og forhindrer spredning av ild, røyk og gass. Denne fås i samme dimensjoner som SM – og VP – rør. Plater og knipere er forseglet med silikon som er godkjent. (FireStopp Sealant 3000)
 opning_dør Dette bildet viser en stor åpning over en dør. Dette er et brannskille hvor det går ventilasjon, vannrør og kabelbru gjennom. Dette er en stor tetting som krever mye arbeid, men det lar seg gjøre. Det kan vi se på neste bilde.
kabelbro Dette er riktignok ikke akkurat samme dør, men den har de samme gjennomføringer og omtrent samme dimensjoner. Igjen har vi brukt platene våre (Universal). Denne er kledd helt inntil ventilasjonen. Det er og brukt brannisolasjon. Noe som er et krav rundt ventilasjon som går gjennom et brannskille. Til kablene på brua har vi brukt knipere. Vannrørene kan føres rett gjennom platene, akkurat som ventilasjonen. Alt er tettet med silikon. I plateskøytene, rundt kantene og inntil knipere, rør og ventilasjon. Tettingen er på tidspunktet som bildet er tatt ikke helt ferdig, men den gir et godt bilde av hvordan det gjøres.
 vannrør_gips Her ser vi to vannrør som går gjennom en gipsvegg. Først har vi tettet rundt rørene med et isoleringsstoff (Silikat), deretter har vi påført et lag med minimum 12 mm silikon som er minstekravet. Tettingen er så merket og ført inn på skjemaet.
 plast_ror Når det går plastrør gjennom et brannskille, kan vi tette rundt med en akrylmasse (FireStopp 400) som er varmesvellende. Den tetter hullene som vil oppstå når plastrørene smelter bort. Dermed forhindrer vi gjennomtrengning av ild røyk, og gass. Dette gjelder rør opp til Ø 50 mm og er godkjent opp til brannklasse EI 120 i betonggjennomføringer, og EI 60 i gips vegg.
brannmansjett Over dette må vi bruke noen brannmannsjetter som blir montert rundt røret og klemmer igjen når det oppstår varme. Disse fås i dimensjoner fra Ø 50 mm til Ø160 mm.

Men vi kan og bruke det på små plastrør, gjerne hvis det er flere sammen. (Som på bildet)

 flexi_ror Her ser vi et virvar av flexi rør (Plast). Og da er fint og bruke en brannmannsjett til og samle de sammen så vi får en godkjent tetting.
rockwool Brannisolering av stål
Selv om stål er et mye brukt byggemateriale, har det likevel dårlige branntekniske egenskaper når det utsettes for høye temperaturer. Stålets bærekapasitet halveres ved ca. 500 grader Celsius, en temperatur som oppstår allerede etter 7 minutter ved en standard brannutvikling.Dersom stålkonstruksjonen brannisoleres vil en ukontrollert temperaturstigning i selvet stålet forhindres, og kravene til brannklassifisering tilfredsstilles.Det mest vanlige vi bruker er Rockwool sine Conlit plater. Disse produseres på samme måte som Rockwool sine øvrige steinullprodukter, en disse platene er hardpressede. Den mest vanlige måten og feste de på er ved hjelp av sveisepinner.
vermiclu3 Et annet alternativ er å bruke noen plater som heter Vermiculux. Dette er plater som består av kalsiumsilikater armert med Vermiculite og cellulosefibre. De inneholder ikke asbest eller andre uorganiske stoffer som er skadelige.

Dette er plater som egner seg der det blir synlig. De kan sparkles og males. De tåler ikke harde slag, så det bør monteres på hjørnebeslag hvis de står utsatt til.

 vermiclu2 Vi benytter og brannmaling. Systemet har meget effektive brannbeskyttende evner og benyttes som brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner i brannklasse A30 til A120. Det leveres brannmaling til både utvendige og innvendige stålkonstruksjoner.
avløp_gipsvegg Dette er et avløpsrør som går gjennom en gipsvegg. Det bare slått hull i veggen for så og føre røret gjennom. Videre er det forsøkt å tette rundt på en enkel og billig måte. Det er ikke noe dokumentansjon på det, og ved en inspeksjon ville nok vedkommende lure på hva som var gjort her.